Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 FEESTARTIKELEN SALON ROGER NV (hierna: Salon Roger), met maatschappelijke zetel gevestigd te 3680 Maaseik, Bosstraat 69, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0444.746.087. Telefoon: 089/56 47 20. E-mail: atelier@salonroger.eu. Website: www.salonroger.eu.
1.2 Alle door SALON ROGER afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SALON ROGER en de opdrachtgever, die bij zijn opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven - totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege SALON ROGER. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door SALON ROGER zijn bevestigd. Na de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de offerte of de bestelling vraagt SALON ROGER een voorschotfactuur van 50 % van het totaalbedrag. Zodra het voorschot door SALON ROGER ontvangen is, worden de voorbereidingen opgestart.
2.3 SALON ROGER beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan SALON ROGER heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan SALON ROGER. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.4 Elke wijziging van de bestelling door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van SALON ROGER, die in dit geval gerechtigd om de termijn en/of het tarief aan de passen op de opdracht alsnog te wijzigen.
2.5 Elke annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door SALON ROGER. In geval van aanvaarding van de annulering is de opdrachtgever, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, tenzij SALON ROGER een hogere schade aantoont. Deze schadevergoeding bedraagt 50% van het totaalbedrag van de bestelling, indien de annulering gebeurt tot 6 weken voor de afhaaldatum. In de bestelling wordt geannuleerd minder dan 6 weken voor de afhaaldatum, is volledige betaling verschuldigd.
2.6 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1 SALON ROGER besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor SALON ROGER, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.
3.2 De opdrachtgever bezorgt SALON ROGER in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan SALON ROGER zijn verstrekt, heeft SALON ROGER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever te factureren.
3.3 In de offerteprijs en in elke prijsopgave voor de realisatie van een kostuum, zijn twee pasbeurten inbegrepen. Tijdens deze pasbeurt heeft de tijd om opmerkingen te formuleren. Bij gebreke aan opmerkingen, beschouwt SALON ROGER het ontwerp als definitief. Bijkomende correcties en wijzigingen worden aangerekend aan het standaarduurtarief. Indien tussen de twee pasbeurten of tussen de tweede pasbeurt en de afhaling de lichaamsmaten van de opdrachtgever sterk zijn veranderd, is SALON ROGER gerechtigd om hiervoor een bijkomende kost aan te rekenen. In geval van ingrijpende aanpassingen, behoudt SALON ROGER zich het recht voor om een nieuwe offerte of prijsopgave op te stellen. Indien SALON ROGER meerdere pasbeurten noodzakelijk acht om tot het best mogelijke resultaat te komen, is SALON ROGER niet gehouden om eventuele door de opdrachtgever gemaakte kosten te betalen. Indien de opdrachtgever een bijkomende pasbeurt weigert, kan SALON ROGER niet verantwoordelijk worden gehouden voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en de uiteindelijke pasvorm van het kostuum. Voor hoeden en hoofddeksels worden de maten gehanteerd zoals ze door SALON ROGER opgemeten zijn, dan wel zoals ze door de opdrachtgever zijn doorgegeven.
3.4 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. SALON ROGER behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
3.5 SALON ROGER behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de opdrachtgever in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij SALON ROGER of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de opdrachtgever, …).
3.6 Indien SALON ROGER na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft SALON ROGER het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

Artikel 4 – Prijs
4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door SALON ROGER. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.- een stijging ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling
5.1 De facturen van SALON ROGER zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Indien de opdrachtgever zijn bestelling plaatst tijdens de jaarlijkse kortingsperiode, lopende van 1 maart t.e.m. 31 maart, dient de voorschotfactuur zoals bepaald in art. 2.2 gedurende diezelfde periode te worden betaald. Bij gebreke hieraan, is SALON ROGER gerechtigd om geen korting toe te kennen.
5.3 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR , zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.4 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft SALON ROGER het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
5.5 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van SALON ROGER, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
5.6 SALON ROGER is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van opdrachtgevers te compenseren met schulden aan de opdrachtgever, zelfs na samenloop.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Indien SALON ROGER de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft SALON ROGER het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.
6.2 Indien SALON ROGER bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SALON ROGER gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten en/of producten moeten binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering schriftelijk gemeld worden. Eventuele onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichtingen. Het in ontvangst nemen van een klacht door SALON ROGER kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat SALON ROGER de klacht tijdig of terecht acht.
7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft SALON ROGER de keuze om de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
7.3 De schadevergoeding waartoe SALON ROGER op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 % van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 SALON ROGER is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. SALON ROGER kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van SALON ROGER is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. Btw voor de betreffende opdracht.
7.5 SALON ROGER is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens: ongelukken; nalatigheid door de opdrachtgever of door derden; het verkeerd gebruik door de opdrachtgever of door derden; normale slijtage. In voorkomend geval zijn de kosten voor herstelling door SALON ROGER verschuldigd door de opdrachtgever.

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom
8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van SALON ROGER heeft voldaan. SALON ROGER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de opdrachtgever. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de opdrachtgever de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies enz. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.
8.2 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van SALON ROGER, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.
8.3 De volle eigendom van intellectuele rechten op de SALON ROGER verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij SALON ROGER, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
8.4 SALON ROGER is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Overdracht van rechten
9.1. Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met SALON ROGER afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SALON ROGER. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling
10.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door SALON ROGER van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
10.2 Een eventueel in gebreke blijven van SALON ROGER om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
10.3 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
10.4 In de relatie tussen SALON ROGER en de opdrachtgever is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door SALON ROGER worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg, onverminderd het recht voor SALON ROGER om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

over ons

contact